اولین ضبط هفت دستگاه موسیقی ایران

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

آواز: سید احمدخان، قلی خان شاهی
تار: میرزا حسینقلی، درویش خان، میرزا اسدالله خان.

کمانچه: باقرخان، صفدرخان

سنتور: میرزا علی اکبرخان شاهی

  شماره سی دی [345]

منتشر شده [09/01/2013]

  (2 سی دی)

 

 

زمانی که ضبط در ایران شروع شد برخی از استادان عصر ناصرالدین شاه مانند میرزا عبدالله، آقا حسینقلی، نایب اسدالله، باقرخان، میرزا علی اکبر شاهی و حسن خان (سنتور) هنوز زنده بودند. این مجموعه کامل از هفت دستگاه به صورت سلسله‌ای از ضبط‌ها اجرا می‌شود که در آن دست‌های شور، نوا و سگه توسط قلی‌خان شاهی اجرا می‌شود و دست‌گاه‌های همایون، چهاررگ، رست پنج‌گاه و ماهور توسط سید احمدخان اجرا می‌شود.