تصنیف های جواد بدیع زاده

دسترسی: در انبار
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

آواز: جواد بدیع زاده

مجریان:
ویولن: ابوالحسن صبا
پیانو: مرتضی محجوبی
ویولن: مهدی خالدی
تار: یوسف کاموسی
پیانو: فرهاد معتمد

منتشر شده [13/12/2008]