سیم تار

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

رشته تار ایرانی
یک بسته شامل یک مجموعه کامل (20 و 22 و 35 میلی متر)