سیم سنتور

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

رشته سنتور ایرانی
یک بسته شامل 4 رشته قرمز و 4 رشته سفید است