کمانچه هاشم پشتدار

به همراه کاور
ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

کمانچه با کیفیت حرفه ای
کاسه جامد
کاسه ساخته شده از توت
گردن و گیره از گردو
آبنوس روی گردن
شامل ارشه و کلیفون 

برچسب های محصول