طوفان

طوفان طیبی


این ساز دستی (طوفان) صدای بلندی از طوفان تولید می کند که دقیقا به مانند صدای طوفانی است که در طبیعت ایجاد می شود. صدای تاثیر گذار آن حتی بعد از آن که نواختن آن تمام می شود، ادامه پیدا می کند

- صدای غرش طوفان
- نقش و طنین صدای فوق العاده 
- ایجاد Sound Effect بسیار منحصربفرد
- مکمل سازهای کوبه ای