نگهدارنده گیتار

همساز (نگهدارنده گیتار)


همساز وسيله ايست براي نگهداري گيتار و  جايگزيني ايده ال براي زيرپايي مي باشد


نگهداري گيتار

جهت رفع تاثيرات منفي ناشي از زيرپايي و فشار وارده به ستون فقرات نوازنده

قابل تنظيم

بدون سرخوردگي

بدون آسيب به ساز

بدون نياز به زيرپايي

فوق العاده سبك و قابل حمل