مضراب تار

1 بازدید

70,000 ریال

خرك تار

1 بازدید

720,000 ریال

پوست تار

1 بازدید

300,000 ریال

پوست تار فاريابي

1 بازدید

200,000 ریال

جعبه فايبرگلاس تار

1 بازدید

2,540,000 ریال

جعبه مضراب تار و سه تار

1 بازدید

25,000 ریال

جعبه يونوليتي تار

1 بازدید

420,000 ریال

پرده تار

1 بازدید

100,000 ریال

سيم تار

1 بازدید

70,000 ریال

سيم تاب

1 بازدید

100,000 ریال