گوشی تار

1 بازدید

300,000 ریال

مضراب پلاستیکی تار

1 بازدید

50,000 ریال

مضراب استخوان تار

1 بازدید

260,000 ریال

مضراب عقيق تار

1 بازدید

260,000 ریال

مضراب صدف تار

1 بازدید

250,000 ریال

مضراب آبنوس تار

1 بازدید

250,000 ریال

مضراب تار

1 بازدید

130,000 ریال

خرك استخوان تار

1 بازدید

720,000 ریال

پوست تار

1 بازدید

300,000 ریال

پوست تار فاريابي

1 بازدید

200,000 ریال

جعبه فايبرگلاس تار

1 بازدید

2,540,000 ریال

جعبه مضراب تار و سه تار

1 بازدید

150,000 ریال

جعبه يونوليتي تار

1 بازدید

420,000 ریال

پرده تار

1 بازدید

100,000 ریال

سيم تار

1 بازدید

90,000 ریال

سيم تاب

1 بازدید

100,000 ریال