گوشی سه تار

100,000 ریال

خرک سه تار

40,000 ریال

جعبه يونوليتي سه تار

600,000 ریال

جعبه مضراب تار و سه تار

170,000 ریال

كاور سه تار

400,000 ریال

مضراب شاخ سه تار

400,000 ریال

سيم سه تار

120,000 ریال

پرده سه تار

100,000 ریال

مضراب سه تار

150,000 ریال

سيم تاب

220,000 ریال