پایه سه تار اس آ

300,000 ریال

گوشی سه تار

200,000 ریال

خرک سه تار

230,000 ریال

جعبه يونوليتي سه تار

500,000 ریال

جعبه مضراب تار و سه تار

150,000 ریال

كاور سه تار

300,000 ریال

مضراب شاخ سه تار

300,000 ریال

سيم سه تار

150,000 ریال

پرده سه تار

100,000 ریال

مضراب سه تار

200,000 ریال

سيم تاب

100,000 ریال